Eerik’s Auction House – yleiset ostoehdot 1.1.2019

Soveltamisala ja kieli

Näitä yleisiä ostoehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan Eerik´s Huutokauppatalo Oy:n / Eerik’s Auction Housen (”Huutokauppatalo”) järjestämissä huutokaupoissa ostajan / tarjoajan / rekisteröityneen käyttäjän (”Asiakas”) ja Huutokauppatalon välillä.

Ehdot, joita sovelletaan yksinomaisesti Online- tai vain Live-huutokaupoissa ilmoitetaan erikseen.

Tämän sopimuksen kieli on suomi. Mikäli sopimuksesta on tehty käännöksiä muille kielille, ristiriitatilanteissa etusijan saa suomenkielinen versio.

Määritelmiä ja tarkennuksia

“Online-huutokauppa” tarkoittaa huutokauppaa, jota käydään Huutokauppatalon toimipisteessä tarjouksia jättäen sekä teknisten apuvälineiden välityksellä. Teknisten apuvälineiden välityksellä tapahtuva huutokauppa tarkoittaa verkkoalustalla, sovelluksella, puhelimitse ja sähköpostitse tai muutoin kuin Huutokauppatalon toimipisteessä tapahtuvaa huutokauppaan osallistumista.

“Live-huutokauppa” tarkoittaa huutokauppaa, johon voi osallistua huutokauppatapahtumassa, Huutokauppatalon toimipisteessä tarjouksia jättäen sekä Huutokauppatalon tarjoamien teknisten apuvälineiden välityksellä.

“Asiakasta” koskevia ehtoja sovelletaan myös jäljempänä määriteltävään “Ostajaan”.

Huutokauppa, lähtöhinta ja korotukset

Huutokauppatalo toimii myyjän lukuun. Huutokauppatalo määrittelee kohteille lähtöhinnan ja arviohinnan. Huutokauppatalo voi sopia kohteille myyjän kanssa varatun hinnan.

Lähtöhinta tarkoittaa kohteesta annettavaa vähimmäistarjousta. Lähtöhinnan jälkeen korotukset annetaan Huutokauppatalon voimassaolevan korotustaulukon mukaisesti. Korkeammat tarjoukset sallitaan. Arviohinta tarkoittaa Huutokauppatalon asiantuntijoiden määrittelemää ohjeellista arviota kohteen todellisesta markkinahinnasta. Arviohinta ei ole ennuste toteutuvasta vasarahinnasta.

Luettelotiedot ja kohteiden kunto

Huutokauppatalo luetteloi huutokaupassa myynnissä olevat kohteet ja listaa huutokauppaluettelossa tietoja kohteista (”Luettelotiedot”). Luettelotiedot käsittävät kohteesta otetut kuvat, kuvaustekstin ja muut kohteesta annetut tiedot. Huutokauppatalo pidättää oikeuden muuttaa luettelotietoja milloin tahansa. Mahdollisista luettelotietojen muutoksista ilmoitetaan Live-huutokaupoissa ennen kunkin kohteen huutokauppaa. Online-huutokaupoissa muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse Asiakkaille, jotka ovat jättäneet kohteeseen tarjouksia.

Kohteet myydään siinä kunnossa kuin ne ovat myyntihetkellä.

Luettelotiedot annetaan vain kohteen tunnistamiseksi. Asiakkaalla on vastuu tarkastaa kohde huolellisesti ennen tarjouksen jättämistä. Huutokauppatalo vastaa Luettelotiedoissa olevista virheistä vain, mikäli ne johtuvat Huutokauppatalon toiminnassa ilmenevästä törkeästä huolimattomuudesta. Huutokauppatalo ei vastaa poikkeavuuksista tai vaurioista, jotka eivät ilmene Luettelotiedoista. Huutokauppatalo ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat Kohteiden luonnollisesta kulumisesta, naarmuuntumisesta tai Kohteiden materiaalin luonnollisista muutoksista (kuten puun halkeilu tai taipuminen). Huutokauppatalo ei myöskään vastaa taulukankaiden kiinnityksistä, kehysten kunnosta, tahroista, kellastumisesta tai muusta vastaavasta vahingosta. Huutokauppatalo ei vastaa kellojen tai muiden teknisten laitteiden toimivuudesta ellei Luettelotiedoissa ole toisin mainittu.

Tarjoukset – yleistä

Huutokaupassa jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Tarjouksen jättämällä Asiakas hyväksyy Ehdot.

Live-huutokaupassa korkein tarjous vasaran lyömishetkellä voittaa.
Online-huutokaupassa korkein järjestelmän rekisteröimä tarjous kohteen sulkeutumishetkellä voittaa.

Huutokauppatalo pidättää oikeuden hylätä tarjous sekä määrätä tarjouksen uusimisesta ja korottamisesta kohtuudella. Mikäli kohteesta esitetään kaksi tai useampi samansuuruista tarjousta, Huutokauppatalo valitsee näistä kullakin hetkellä voittavan tarjouksen. Huutokauppatalo ratkaisee yksinoikeudella ja lopullisesti huutokaupoissaan ilmenevät ristiriidat tai epäselvyydet.

Tarjous huutonumerolla

Huutokauppaan salissa osallistuvan Asiakkaan on hankittava huutonumero tarjousten jättämiseksi. Huutonumeron hankkiessaan Asiakas hyväksyy Ehdot. Kullakin Asiakkaalla voi olla vain yksi huutonumero. Huutokauppatalo päättää huutonumeron antamisesta ja voi peruuttaa huutonumeron voimassaolon milloin tahansa. Huutokauppatalo voi myös määritellä huutonumeroa ja Asiakasta koskevia erityisiä ehtoja, kuten esimerkiksi, mutta tähän rajoittumatta, euromääräisen katon Asiakkaan jättämille tarjouksille.

Tarjoukset jätetään huutonumeroa kohottamalla tai muutoin meklarille näkyvällä selvällä merkillä. Voittaneen tarjouksen jättäneen on pyydettäessä näytettävä meklarille huutonumeronsa tietojen rekisteröimiseksi.

Kirjallinen tarjous

Asiakas voi jättää viimeistään 3 tuntia ennen huutokaupan alkamista Huutokauppatalolle kirjallisen tarjouksen kohteesta. Kirjallinen tarjous on sitova eikä sitä voi jättämisen jälkeen muuttaa tai peruuttaa. Jättäessään kirjallisen tarjouksen Asiakkaan on toimitettava Huutokauppatalolle seuraavat tiedot:

- Asiakkaan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä riittävät tiedot henkilöllisyyden todentamiseksi
- Kohteiden nimet ja numerot ja tarjoukset kohteittain

Huutokauppatalo ei vastaa kirjausvirheistä tai teknisistä syistä johtuvista tarjousten menetyksistä tai vahingoista.

Puhelintarjous

Asiakas voi viimeistään yhtä vuorokautta ennen huutokaupan alkamista pyytää Huutokauppatalolta mahdollisuutta osallistua huutokauppaan puhelimitse. Asiakkaan on ilmoitettava Huutokauppatalolle kirjallisesti puhelinnumeronsa, sekä niiden kohteiden nimet sekä numerot, joihin hän haluaa jättää tarjouksia. Asiakas sopii puhelintarjouksessa käytettävästä menettelystä Huutokauppatalon kanssa.

Asiakas sitoutuu jättämään kustakin puhelintarjouksen alaisesta kohteesta vähintään alemman arviohinnan arvoisen tarjouksen.

Huutokauppatalo ei vastaa kirjausvirheistä tai teknisistä syistä johtuvista tarjousten menetyksistä. Huutokauppatalo ei lisäksi vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat Asiakkaan vastaamatta jättämisestä, soittamisen laiminlyönnistä tai muiden tarjousten asettamisesta etusijalle.

Verkossa jätettävä tarjous ja rekisteröityminen

Asiakas voi jättää tarjouksia verkossa rekisteröitymällä Huutokauppatalon verkkosivuilla tai mobiilisovelluksessa Huutokauppatalon huutokauppapalvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymällä Asiakas hyväksyy Ehdot. Tarjousten jättäminen edellyttää voimassaolevien luottokorttitietojen kirjaamista järjestelmään.

Kaikki verkossa jätetyt tarjoukset ovat sitovia eikä niitä voi jättämisen jälkeen muuttaa tai peruuttaa.

Vasarahinnat

Lopulliset vasarahinnat ovat nähtävissä viimeistään huutokaupan päättymistä seuraavana arkipäivänä Huutokauppatalon verkkosivulla ja toimipisteessä.

Huutomaksu ja arvonlisävero

Kohteen voittaneen Asiakkaan (”Ostaja”) on suoritettava vasarahinnan lisäksi kustakin kohteesta huutomaksu sekä huutomaksulle kustakin kohteesta maksettava arvonlisävero. Huutomaksu on 15 % + ALV.

Ostajan on maksettava huutomaksu ja arvonlisävero myös EU:n ulkopuolelta myyntiin tuoduista tuotteista. Ostaja, joka on yritys, voi vaatia tällaisen kohteen arvonlisäveron palauttamista Suomen tullilta, mikäli tämä vie kohteet EU:n ulkopuolelle. Arvonlisäveroa ei peritä Suomen ulkopuolisilta yrityksiltä EU-maissa saati EU:n ulkopuolisilta Ostajilta.

Jälleenmyyntikorvaus (droit de suite)

Teoksista, joiden tekijänoikeudellinen suoja-aika on voimassa, peritään taiteen jälleenmyyntikorvaus. Suoja-aika on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Ostaja suorittaa Huutokauppatalolle jälleenmyyntikorvauksen, jonka Huutokauppatalo tilittää Kuvasto ry:lle. Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan ole, mikäli teoksen vasarahinta alittaa 255€. Yhden teoksen osalta jälleenmyyntikorvaus voi olla kuitenkin enintään 12 500 euroa.

Jälleenmyyntikorvaus lasketaan teoksen arvonlisäverottomasta myyntihinnasta seuraavasti:

Myyntihinta €                 Jälleenmyyntikorvaus % hinnasta
< 50 000 €                    5 %
50 000-200 000 €          3 %
200 000-350 000 €        1 %
350 000-500 000 €        0,5 %
> 500 000 €                  0,25 %

Kohteet, joista on maksettava jälleenmyyntikorvaus on merkitty Luettelotiedoissa * merkillä.

Kulttuuriesineiden maastavientilupa

Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annettu laki (933/2016), neuvoston asetus (EY) 116/2009 ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:0 1081/2012 sisältävät säännökset kulttuuriesineiden maastavientiä koskevasta lupamenettelystä.

Ostaja vastaa maastavientiin tarvittavien lupien hankkimisesta. Huutokauppatalo ei vastaa vahingoista tai viivästyksistä, jotka johtuvat maastavientiluvan saamatta jättämisestä, viivästymisestä tai muusta lupaan tai sen hankkimiseen liittyvästä syystä.

Reklamaatio

Asiakkaan on toimitettava kirjallinen reklamaatio kohteesta Huutokauppatalolle viipymättä virheen havaitsemisen jälkeen ja viimeistään kuukauden kuluessa huutokaupan päättymisestä. Aikarajaa sovelletaan vaikka tuotetta ei olisi noudettu.

Online- ja Live-huutokaupoissa myytävät kohteet ovat nähtävillä ja tarkistettavissa sekä niihin voi jättää tarjouksia Huutokauppatalon toimipisteessä. Kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 6 luvun 16 § 10 kohdan mukaisesti Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta, sillä huutokauppaan voi osallistua muutoinkin kuin etäviestimillä.

Vastuu

Huutokauppatalon vastuu on rajoitettu enintään Ostajan Huutokauppatalolle maksamien maksujen kokonaismäärän palauttamiseen Ostajalle. Tämä sisältää vasarahinnan, arvonlisäveron, sekä Huutokauppatalolle maksetun jälleenmyyntikorvauksen osuuden ja muut mahdolliset Ostajan maksamat maksut. Huutokauppatalo ei vastaa Asiakkaalle välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Kohteiden maksaminen

Kohteet on maksettava viiden (5) arkipäivän kuluessa huutokaupan päättymispäivästä. Huutokauppatalo ei turvallisuussyistä vastaanota käteismaksuja, mikäli Ostajan ostamien kohteiden maksut (sisältäen huutomaksun, arvonlisäveron ja jälleenmyyntikorvauksen) ylittävät yksittäisessä huutokaupassa yhteensä 1000€.

Mikäli kohteita ei ole maksettu edellä mainitusti Huutokauppatalo pidättää oikeuden ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Pysyä sopimuksessa ja vaatia maksua sekä korkoa korkolain (20.8.1982/633) mukaisesti
  • Purkaa kauppa tai toimeksiantosopimus
  • Veloittaa säilytysmaksua ja säilöä esine parhaaksi katsomallaan tavalla
  • Kuljettaa ja varastoida esine Ostajan riskillä ja kustannuksella kolmannen osapuolen säilytettäväksi
  • Huutokaupata kohde uudelleen Ostajan lukuun. Ostajalle pyritään tiedottamaan tästä etukäteen. Huutokauppatalo määrittelee tällaisessa tilanteessa yksinoikeudella kohteen lähtöhinnan, mahdollisen varatun hinnan sekä huutokaupan ajan ja tavan. Kohteen myynnistä saaduilla varoilla katetaan ensisijaisesti Ostajan velkoja kyseisestä kohteesta. Varoja voidaan käyttää myös muiden Ostajan Huutokauppatalolle jäljellä olevien velkojen kattamiseen. Mikäli kohteen myynnistä saadut tulot eivät riitä Ostajan velan kattamiseen, jää erotus Ostajan velaksi Huutokauppataloa kohtaan.

Kohteiden nouto

Kohteet luovutetaan Ostajalle kaikkien kohteeseen liittyvien maksujen ollessa maksettuna käteisellä tai näkyvissä Huutokauppatalon pankkitilillä. Ostajan tulee noutaa kohteet Huutokauppatalon toimipisteestä tai kohteen Luettelotiedoissa määritellystä paikasta kymmenen (10) arkipäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä. Rajallisesta säilytystilasta johtuen Huutokauppatalo veloittaa Ostajalta säilytysmaksua 5€ kultakin tämän aikarajan ylittävältä arkipäivältä.

Mikäli kohdetta ei ole noudettu kuukauden kuluttua huutokaupan päättymisestä Huutokauppatalolla on oikeus hävittää tuote parhaaksi katsomallaan tavalla, varastoida se Asiakkaan riskillä ja kustannuksella tai huutokaupata kohde uudelleen Huutokauppatalon yksinoikeudella määräämillä ehdoilla.

Kuvaus ja materiaalit

Huutokauppatalo kuvaa ja dokumentoi myytäviä kohteita. Huutokauppatalo omistaa kaiken kohteista kuvatun ja dokumentoidun materiaalin ja voi käyttää materiaalia rajoituksetta muun muassa markkinointiin ja muuhun kuin yksittäiseen huutokauppaan liittyvään tarkoitukseen. Kohteiden myymisellä ei ole vaikutusta näihin oikeuksiin. Kohteesta otettujen kuvien, taltioiden ja muiden Huutokauppatalon valmistamien dokumenttien luvaton käyttö on kiellettyä. Luvattomasta käytöstä veloitetaan kohdekohtaisesti kertaluontoisena sopimussakkona 500€.

Luottotarkistus

Huutokauppatalolla on oikeus todentaa Asiakkaan maksukyky. Maksukyky voidaan todentaa tekemällä luottotarkistus tai muulla Huutokauppatalon soveltuvaksi katsomalla tavalla.

Henkilötietojen käsittely

Huutokauppatalo käyttää henkilötietoja henkilötietolain (523/1999) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tiettyjä palveluja voi käyttää vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Huutokauppatalo edellyttää kaikilta Asiakkailtaan tiettyjä henkilötietoja, jotka ovat palveluiden käyttämisen edellytys.

Henkilötietoja tallennetaan Huutokauppatalon henkilötietorekisteriin ja niitä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Huutokauppojen järjestäminen, markkinointi ja hallinnointi
  • Markkina- ja asiakasanalyysit
  • Asiakassuhteiden ylläpito

Henkilötietorekisterin tietoja voidaan täydentää yksityisistä ja julkisista lähteistä saatavilla tiedoilla. Henkilötietoja voidaan edellä mainittuja tarkoituksia varten luovuttaa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Asiakkaalla on pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa henkilötietorekisterissä, sekä poistaa, korjata tai täydentää tietojaan. Tietojen tarkistus on maksuton kerran kalenterivuodessa.

Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan tarkemmin Eerik’sin tietosuojaselosteessa.

Sopimusehtojen muuttaminen

Huutokauppatalo pidättää oikeuden muuttaa Ehtoja milloin tahansa.

Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Huutokauppatalon palveluun rekisteröityneille käyttäjille sähköpostitse.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näistä Ehdoista johtuvat riidat ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.