Eerik’s Auction House - yleiset myyntiehdot 13.1.2021

Soveltamisala ja kieli

Näitä ehtoja sovelletaan Eerik´s Huutokauppatalo Oy:n / Eerik’s Auction Housen (“Huutokauppatalo”) ja esineensä Huutokauppatalon huutokaupassa myytäväksi jättävän välillä (“Toimeksiantaja”). Nämä ehdot tulevat osaksi Toimeksiantajan kanssa solmittavaa toimeksiantosopimusta.

Tämän sopimuksen kieli on suomi. Mikäli sopimuksesta on tehty käännöksiä muille kielille, ristiriitatilanteissa etusijan saa suomenkielinen versio.

Tehtävän laatu ja laajuus

Huutokauppatalo sitoutuu tarjoamaan Toimeksiantajan kanssa toimeksiantosopimuksen piiriin kuuluvat esineet (“Kohteet) huutokaupassaan myytäväksi. Toimeksiantaja valtuuttaa Huutokauppatalon myymään Kohteet huutokaupassaan, perimään myytyjen Kohteiden kauppahinnat Ostajalta, purkamaan kaupan Ostajan kanssa mikäli tämä laiminlyö maksamisen, sekä käyttämään näissä ehdoissa määriteltyjä ja yleisesti myyjälle kuuluvia oikeuksia.

Huutokaupan Ostajiin sovelletaan Huutokauppatalon yleisiä ostoehtoja.

Toimeksiantaja vakuuttaa antaneensa Kohteista kaikki toimeksiannon kannalta merkitykselliset tiedot, mukaan lukien tiedot jotka voivat vaikuttaa Asiakkaan ostopäätökseen, että Kohteiden hinnoitteluun.

Kohteiden tutkiminen ja toimeksiannosta luopuminen

Huutokauppatalo pidättää itsellään oikeuden tutkia Kohteet milloin tahansa ennen ja jälkeen toimeksiantosopimuksen solmimista. Huutokauppatalo pidättää oikeuden luopua toimeksiannosta mistä tahansa syystä, ilman erityistä aikarajaa Kohteen tutkimisen jälkeen.

Huutokauppatalo voi jättää tarjoamatta Kohteen myytäväksi mistä tahansa syystä ilman perusteluita esimerkiksi, mutta näihin tilanteisiin rajoittumatta, tilanteessa, jossa Kohteen omistus- tai myyntioikeudesta tai aitoudesta on epäselvyyttä.

Huutokauppatalolla ei ole korvausvelvollisuutta Toimeksiantajalle toimeksiannosta luopumisen tai myyntiin tarjoamisesta kieltäytymisen johdosta.

Kohteen lähetys ja vastaanotto

Toimeksiantaja toimittaa Kohteen Huutokauppatalolle, ellei ole toisin sovittu. Kohteen noutamisesta voidaan periä noutomaksu. Vaaranvastuu Kohteesta siirtyy Huutokauppatalolle vastaanottohetkellä, muttei kuitenkaan ennen toimeksiantosopimuksen allekirjoitushetkeä.

Toimeksiantaja voi lähettää Kohteen valitsemallaan tavalla Huutokauppatalolle, mikäli näin on kirjallisesti (myös esim. sähköpostitse) etukäteen sovittu. Lähettämällä Kohteen Toimeksiantaja hyväksyy Huutokauppatalon yleiset myyntiehdot. Toimeksiantaja vastaa Kohteen lähetyskuluista, huolellisesta pakkaamisesta ja kohteelle kuljetuksen aikana tapahtuvista vahingoista. Mikäli Kohteesta on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, Kohde osoittautuu väärennökseksi tai muussa näihin rinnastettavassa tapauksessa Kohde palautetaan takaisin Toimeksiantajalle Toimeksiantajan riskillä ja kustannuksella Huutokauppatalon parhaaksi katsomalla tavalla.

Kohteen vakuutus ja vastuu

Huutokauppatalo vakuuttaa Kohteet niiden varatun hinnan mukaisesta arvosta tai vaihtoehtoisesti, mikäli varattua hintaa ei ole sovittu, Kohteiden alimpien arviohintojen mukaisesta arvosta, ellei toisin ole sovittu. Mikäli kohde myydään huutokaupassa, arvo on Kohteen vasarahinta vähennettynä myyntikomissiolla. Vakuutus kattaa tulipalosta, vesivahingoista ja varkaudesta johtuvat vahingot. Vakuutusasian käsittelystä voidaan veloittaa kohtuullinen käsittelykulu.

Huutokauppatalo säilyttää Kohdetta normaalin huolellisen henkilön tavoin. Huutokauppatalo korvaa henkilökuntansa huolimattomuudella Kohteille aiheuttaman vahingon. Huutokauppatalo ei kuitenkaan vastaa vahingoista, jotka johtuvat Kohteiden luonnollisesta kulumisesta, naarmuuntumisesta tai Kohteiden materiaalin luonnollisista muutoksista (kuten puun halkeilu tai taipuminen). Huutokauppatalo ei myöskään vastaa taulukankaiden kiinnityksistä, kehysten kunnosta, tahroista, kellastumisesta tai muusta vastaavasta vahingosta. Huutokauppatalo ei vastaa Toimeksiantajan välillisistä vahingoista.

Kohteiden Luettelotiedot, lähtöhinta ja arviohinta

Huutokauppatalo päättää kohteen yksinoikeudella Luettelotiedoista, lähtöhinnasta ja arviohinnasta. Lähtöhinnan ja arviohinnan määrääminen perustuu Huutokauppatalon tekemään markkinaperustaiseen arvioon. Halutessaan Toimeksiantaja voi ilmoittaa Huutokauppatalolle varatun hinnan, josta määrätään tarkemmin kohdassa “Varattu hinta”.

Varattu hinta ja käsittelymaksu

Toimeksiantaja voi ilmoittaa Kohteelle varatun hinnan viimeistään viisi (5) päivää ennen huutokauppaa, jossa Kohde on määrätty myytäväksi. Varatun hinnan pitää olla Huutokauppatalon hyväksymä. Varattu hinta on vasarahinta, jonka on ylityttävä, jotta kohde myydään. Huutokauppatalo voi valitessaan myydä Kohteen varatun hinnan alittavaan hintaan ja kattaa itse hinnaneron.

Mikäli Kohdetta ei myydä Varatun hinnan asettamisesta johtuen, Toimeksiantajalta veloitetaan Kohdekohtainen käsittelymaksu. Käsittelymaksu on 1 % Kohteen lähtöhinnasta, mutta kuitenkin vähintään 20 € ja enintään 100 € lisättynä arvonlisäverolla. Kohde luovutetaan Toimeksiantajalle huutokaupan jälkeen, kun käsittelymaksu on maksettu.

Toimeksiannon peruuttaminen

Toimeksiannon peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti. Mikäli Toimeksiantaja peruuttaa toimeksiannon ennen kuin huutokaupan, jossa Kohde on määrätty myytäväksi, alkuun on 14 vuorokautta, on tämä velvollinen korvaamaan Kohteen arvioinnista, valokuvaamisesta ja markkinointiin liittyvistä toimista Huutokauppatalolle aiheutuneet kulut. Edellä mainitut kulut ovat 1 % Kohteen lähtöhinnasta, mutta kuitenkin vähintään 20 € ja enintään 100 € lisättynä arvonlisäverolla. Kohde luovutetaan Toimeksiantajalle, kun edellä mainitut maksut on maksettu.

Mikäli Toimeksiantaja peruuttaa toimeksiantosopimuksen aikaisintaan 13 vuorokautta ennen huutokauppa, on Toimeksiantaja velvollinen maksamaan Huutokauppatalolle edellä mainittujen kulujen lisäksi kaksikymmentäviisi prosenttia (25%) Kohteelle määrätystä alemmasta arviohinnasta lisättynä arvonlisäverolla.

Myyntiprovisio ja arvonlisävero

Huutokauppatalo perii jokaisesta myydystä Kohteesta myyntiprovision kunkin Kohteen vasarahinnasta lisättynä arvonlisäverolla. Katso myyntiprovisio voimassaolevasta hintaluettelosta. Myyntiprovisio on kuitenkin vähintään kymmenen euroa (10€) lisättynä voimassaolevalla arvonlisäverolla. Vähimmäismyyntiprovisiota ei sovelleta, mikäli Kohde myydään online-huutokaupassa.

Huutokaupan ajankohta

Huutokauppatalolla on oikeus yksipuolisesti muuttaa toimeksiantosopimuksessa huutokaupalle määrättyä ajankohtaa. Huutokauppatalo voi yksipuolisesti määrätä missä huutokaupassa Kohteet myydään parhaan vasarahinnan saavuttamiseksi. Huutokauppatalo ei vastaa Toimeksiantajalle huutokaupan siirtämisestä tai peruuttamisesta johtuvista vahingosta.

Jälkimyynti

Huutokauppatalo voi pyrkiä myymään kohteen myös sen huutokaupan päättymisen jälkeen, jossa Kohde on ollut huutokaupattavana siihen saakka, kunnes toimeksiantaja on noutanut kohteen tai ilmoittanut peruuttavansa toimeksiannon. Tämä jälkimyynti ei edellytä Toimeksiantajan suostumusta. Huutokauppatalo ei voi myydä kohdetta alle kohteen lähtöhinnan tai varatun hinnan, pois lukien tilanteet, joissa Huutokauppatalo kattaa itse hinnaneron.

Kohteen noutaminen

Toimeksiantajan tulee noutaa kohteet Huutokauppatalon toimipisteestä tai Kohteen Luettelotiedoissa määritellystä paikasta viimeistään kymmenen (10) arkipäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä tai siitä päivästä, jona on selvää, ettei Kohdetta huutokaupata. Vaaranvastuu kohteesta siirtyy Toimeksiantajalle viimeistään aikarajan kuluttua. Rajallisesta säilytystilasta johtuen Huutokauppatalo veloittaa Toimeksiantajalta säilytysmaksua 5€ kultakin tämän aikarajan ylittävältä arkipäivältä. Vaihtoehtoisesti Huutokauppatalo voi antaa Kohteen kolmannen varastoitavaksi Toimeksiantajan riskillä ja kustannuksella.

Mikäli Kohdetta ei ole noudettu viimeistään kuukauden (1 kk) kuluttua edellisessä kohdassa mainitun aikarajan kulumisen alkamisesta, Huutokauppatalolla on oikeus myydä kohde Toimeksiantajan lukuun parhaaksi katsomillaan ehdoilla. Toimeksiantajalle tilitettävistä myyntituloista vähennetään näiden ehtojen mukaisten muiden kulujen lisäksi jo kertyneet säilytyskulut.

Mikäli aikaa on kulunut kaksi kuukautta (2 kk) Huutokauppatalo voi toimia Kohteen suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla (esim. lahjoittaen kohde). Edellä mainittu koskee myös Kohdetta, jota ei ole otettu huutokauppaan ja jonka aikarajan kulumisen alkamisesta on kulunut kuukausi (1 kk).

Raportointi ja tilitys

Eerik’s tilittää Kohteen myynnistä saadut tulot kuukauden (1 kk) kuluessa huutokaupan päättymispäivästä Ostajan ilmoittamalle pankkitilille.

Tilitys edellyttää, että Ostaja on maksanut kohteen täysimääräisesti, ja että Kohteesta ei ole voimassaolevaa reklamaatiota. Mikäli Ostaja ei ole maksanut Kohdetta, Huutokauppatalo voi harkintansa mukaan joko purkaa kaupan ja myydä Kohteen uudelleen tai purkaa kaupan ja vaatia Toimeksiantajan noutamaan Kohde. Mikäli reklamaatio on perusteltu, Huutokauppatalo voi purkaa kaupan. Huutokauppatalo ei ryhdy toimenpiteisiin maksun perimiseksi Ostajalta ilman Toimeksiantajan kanssa tehtyä erillistä sopimusta.

Virhevastuu Kohteista

Huutokauppatalo ei vastaa Toimeksiantajalle tai Ostajalle Kohteista esitetyistä vaatimuksista, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, Kohteen Luettelotiedoista, kunnosta, aitoudesta, säilytyksestä, Huutokauppatalon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä (force majeure) tai muusta syystä johtuvasta vaatimuksesta joka ei johdu Huutokauppatalon tuottamuksesta. Mikäli Huutokauppatalo tästä huolimatta velvoitetaan maksamaan Ostajan Kohteesta esittämän vaatimuksen johdosta korvauksia, Huutokauppatalo perii vastaavan summan Toimeksiantajalta. Summa on maksettava 14 päivän kuluessa esitetystä vaatimuksesta.

Mikäli Kohde osoittautuu väärennökseksi, Huutokauppatalo purkaa kaupan ja palauttaa rahat Ostajalle. Huutokauppatalo perii vastaavan summan vahingonkorvauksena Toimeksiantajalta. Mikäli myyntitulot on tilitetty Toimeksiantajalle, on tämän maksettava edellä mainitut erät Huutokauppatalolle 14 päivän kuluessa Huutokauppatalon esittämästä vaatimuksesta. Kohde luovutetaan takaisin Toimeksiantajalle edellä mainittujen erien ollessa maksettuja.

Kuvaus ja materiaalit

Huutokauppatalo kuvaa ja dokumentoi myytäviä kohteita. Huutokauppatalo omistaa kaiken kohteista kuvatun ja dokumentoidun materiaalin ja voi käyttää materiaalia rajoituksetta muun muassa markkinointiin ja muuhun kuin yksittäiseen huutokauppaan liittyvään tarkoitukseen. Kohteiden myymisellä ei ole vaikutusta näihin oikeuksiin. Kohteesta otettujen kuvien, taltioiden ja muiden Huutokauppatalon valmistamien dokumenttien luvaton käyttö on kiellettyä. Luvattomasta käytöstä veloitetaan kohdekohtaisesti kertaluontoisena sopimussakkona 500€.

Henkilötietojen käsittely

Huutokauppatalo käyttää henkilötietoja henkilötietolain (523/1999) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tiettyjä palveluja voi käyttää vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Huutokauppatalo edellyttää kaikilta asiakkailtaan tiettyjä henkilötietoja, jotka ovat palveluiden käyttämisen edellytys. Henkilötietorekisterin tietoja voidaan täydentää yksityisistä ja julkisista lähteistä saatavilla tiedoilla.

Henkilötietoja tallennetaan Huutokauppatalon henkilötietorekisteriin ja niitä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Huutokauppojen järjestäminen, markkinointi ja hallinnointi
  • Markkina- ja asiakasanalyysit
  • Asiakassuhteiden ylläpito

Asiakkaalla on pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa henkilötietorekisterissä, sekä poistaa, korjata tai täydentää tietojaan. Tietojen tarkistus on maksuton kerran kalenterivuodessa.

Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan tarkemmin Eerik’sin tietosuojaselosteessa.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tästä sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.